Menu Sluiten

Algemene voorwaarden pakketbezorging

Bezorging 1

Algemene voorwaarden pakketbezorging

Algemene Voorwaarden Pakketbezorging (versie 2022)

Leen Menken

1 AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de hierna volgende algemene voorwaarden van Leen Menken Foodservice Logistics (hierna “Leen Menken Voorwaarden”), waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
1.2 Elke herziening van deze Leen Menken Voorwaarden zal bindend zijn voor de opdrachtgever, voor zover deze herziening ter kennis van de opdrachtgever werd gebracht.
1.3 De meest recente versie van deze Leen Menken Voorwaarden is bovendien beschikbaar online op www.leenmenken.com.
1.4 De overeenkomst bestaat uit één of meer van de volgende documenten;

Annex 1: Samenwerkingsovereenkomst
Annex 2: Service Level Agreement
Annex 3: Ondertekende offerte

1.5 In het geval van tegenstrijdigheden tussen de in lid 1.4 bedoelde documenten, prevaleren de documenten zoals in de bovenstaande volgorde gerangschikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.6 De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Leen Menken Voorwaarden van toepassing zijn op alle met Leen Menken Foodservice Logistics (hierna “Leen Menken”) gesloten transacties, zowel naar binnen- als naar buitenlandse bestemmingen, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, per e-mail of op enige andere (elektronische) wijze worden doorgegeven.
1.7 De Leen Menken Voorwaarden gelden in het bijzonder voor de overname, het transport, de overslag, de opslag en de hiermee samenhangende behandeling van pakketten, als voor de volledige door Leen Menken geleverde prestaties inzake bezorgingen.
1.8 Van de Leen Menken Voorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever die door Leen Menken niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard hebben ten aanzien van Leen Menken geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.
1.9 Tenzij andersluidende bepalingen in deze Leen Menken Voorwaarden, zijn de tussen de opdrachtgever en Leen Menken aangegane transacties onderworpen aan de bepalingen van het CMR Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (hierna “CMR Verdrag”), de Algemene Vervoerscondities 2002 (hierna “AVC Verdrag”) en de Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van goederen over de weg alsook haar uitvoeringsbesluiten.
1.10 Als Opdrachtgever van Leen Menken ontvangt u informatieve nieuwsbrieven per e-mail. Deze informatie verzenden wij om u op de hoogte te houden van de (nieuwe) producten en diensten. Per 1 oktober 2009 geldt een nieuwe anti-spam wetgeving met betrekking tot e-mail communicatie aan bedrijven. Leen Menken houdt zich aan deze regelgeving. De opdrachtgever gaat akkoord met het ontvangen van deze informatieve nieuwsbrieven. De contactpersonen binnen uw organisatie worden toegevoegd aan ons e-mail bestand. Mocht u (uw organisatie) zich willen afmelden hiervoor, dan verwijzen wij u expliciet naar de opt-out regeling onderaan elke nieuwsbrief of via de website www.leenmenken.com.
1.11 De diensten die Leen Menken aanbiedt verschillen per opdrachtgever. De diensten (en tarieven hiervan) die van toepassing zijn voor elke opdrachtgever zijn opgenomen in de voorwaarden van de offerte.

2 VOORWAARDEN VAN BEZORGING
2.1 De pakketten zijn voorgemeld met het Leen Menken webportal of via sFTP. Aanmelding dient te geschieden voordat de pakketten zijn afgehaald.
2.2 Leen Menken bezorgt in Nederland en België. Bezorgingen in Nederland vinden plaats van maandag t/m zondag. Voor bepaalde regio´s kunnen de leverdagen afwijken.
2.3 De opdrachtgever erkent het recht van Leen Menken om eventuele vastgestelde verschillen inzake volume te rectificeren en de verschuldigde bedragen dienovereenkomstig aan te passen en bijkomend te factureren.
2.4 De opdrachtgever staat in voor de goede verpakking van de goederen. Aan de volgende verpakkingsvoorwaarden moet steeds worden voldaan:
(a)          Alle goederen moeten zorgvuldig worden verpakt in een scheurvrije, stapelbare en bij voorkeur neutrale verpakking;
(b)          De verpakking moet zorgvuldig worden dicht gekleefd zodat het onmogelijk is om het pakket te openen zonder sporen na te laten;
(c)           De verpakking moet voorzien zijn van een correct label zoals bepaald in artikel 2.6;
(d)          De inhoud moet beschermd zijn en niet kunnen verschuiven in de verpakking;
(e)          De inhoud en de verpakking moeten reukvrij zijn;
(f)           Vloeistoffen moeten lekdicht verpakt worden;
(g)          Verschillende pakketten mogen niet samengebonden worden tot één pakket, in afwijkende gevallen is Leen Menken alleen aansprakelijk voor het gelabelde pakket.
2.5 De aan Leen Menken overhandigde pakketten mogen niet de volgende inhoud bevatten, zonder dat deze lijst limitatief is:
(a)          Geld, oorkondes, waardepapieren, effecten(munten, bankbiljetten, deviezen, cheques, kredietkaarten, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels) en voorwerpen die een prestatie in geld belichamen;
(b)          Verdovende middelen;
(c)           Door de wet verboden publicaties of audiovisuele media;
(d)          Goederen waarvan het vervoer verboden is of gereglementeerd door de wet of internationale, nationale, regionale of lokale reglementeringen van het land van oorsprong of bestemming;
(e)          In geval van internationaal transport: goederen waarvan de in- en export volgens de toepasselijke richtlijnen of van kracht zijnde rechtsregels in de respectievelijke doorvoer- of bestemmingslanden verboden is, of bijkomende formaliteiten vereist;
(f)           Levende dieren, medisch of biologisch onderzoeksmateriaal, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen of organen, industriealcohol;
(g)          Gevaarlijke goederen (radioactieve stoffen, brandstoffen, zuren, explosieven, vuurwapens en onderdelen ervan);
(h)          Goederen die door de toepasselijke wetten bepalingen m.b.t. het desbetreffend transportmiddel als gevaarlijk wordt omschreven;
(i)            Ieder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde reglementeringen valt, door zijn aard of verpakking een gevaar voor derden, de gezondheid, het milieu, de veiligheid van de vervoermiddelen zou kunnen vormen of de andere vervoerde pakketten zou kunnen beschadigen.

Verder zal de opdrachtgever Leen Menken steeds op voorhand inlichten omtrent niet-zichtbare bijzonderheden van de goederen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de afwikkeling van het transport. Bij gebreke daarvan aanvaardt Leen Menken geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. het transport. De opdrachtgever aanvaart dat Leen Menken of iedere overheidsinstantie met inbegrip van de douane, het recht heeft om de toevertrouwde pakketten op ieder ogenblik te openen en te inspecteren, zonder dat de uitoefening van dit recht afbreuk doet aan het feit dat de opdrachtgever de enige verantwoordelijke blijft voor de echtheid van zijn verklaringen.
2.6 Documenten, labeling, inlichtingen door opdrachtgever:
Elk pakket moet gelabeld zijn met een Leen Menken label aangemaakt met het Leen Menken Webportal of het label van een afzender specifieke applicatie, die volgens de specificaties compleet is. Labels dienen zonder kreuken en zeer goed leesbaar te zijn aangebracht op de korte kopse zijde. Wanneer een pakket ten gevolge van slechte labeling niet (meer) scanbaar is, behoudt Leen Menken zich het recht om een vastgesteld bedrag te factureren voor herlabeling. Alleen noodzakelijke documenten, inclusief eventuele douanedocumenten, om de voormelde prestaties te kunnen uitvoeren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden bezorgd aan Leen Menken. Bij gebreke van voorlegging van alle nodige documenten is Leen Menken niet aansprakelijk voor de eventuele onmogelijkheid tot bezorging van het pakket. In dat geval behoudt Leen Menken zich het recht voor de eventueel gemaakte kosten door te factureren aan de opdrachtgever. Bij de aanmelding van elke bezorging via de Leen Menken webportal is men verplicht om de volgende velden in te vullen: uniek bezorgingnummer, referentienummer,  aantal pakketten, venstercode, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en evt. bezorginstructie. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de volledigheid van de vermeldingen aangebracht op het Leen Menken label of de vrachtbrief, meer bepaald en zonder dat deze opsomming limitatief is voor: de barcode, de naam van de opdrachtgever, gegevens van het bezorgadres en temperatuursoort (koel/vries). De aanduiding van een postbus is onvoldoende en de opdrachtgever moet een volledig adres en/of inlichtingen verstrekken conform de gebruiken van het land van bestemming om een bezorging in normale omstandigheden mogelijk te maken. De opdrachtgever is in het bijzonder aansprakelijk jegens Leen Menken voor alle schade (boetes, vertragingen, inbeslagnemingen enz.) die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen voortvloeien uit de afwezigheid, ontoereikendheid, onnauwkeurigheid of onwettigheid van deze inlichtingen.
2.7 Pakketten, die de gewichts- en/of afmetingsvoorschriften overschrijden, die niet aan de verpakkingsvoorschriften voldoen of die een niet toegelaten inhoud bevatten, worden niet aanvaard door Leen Menken. Leen Menken heeft het recht de pakketten te openen teneinde zulks te controleren. Om de bezorgtijd zo kort mogelijk te houden is een controle door de chauffeur van Leen Menken niet mogelijk en de chauffeur is niet verplicht deze controle uit te voeren. Indien toch een niet-naleving van artikel 2.1 t/m 2.6 wordt vastgesteld:
(a)          zal een supplementair vastgesteld bedrag, zoals bepaald in de voorwaarden van de offerte, worden aangerekend in geval van overschrijding van de gewichts-, lengte- en/of omtrekvoorwaarden;
(b)          is Leen Menken niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies;
(c)           is de bezorgtijd langer;
(d)          is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgschade voortvloeiend uit de niet naleving van deze voorschriften, en zal hij Leen Menken op eerste verzoek vrijwaren voor deze schade;
(e)          verleent de opdrachtgever aan Leen Menken de toestemming om naar goeddunken over de pakketten te beschikken met inbegrip van de vernietiging ervan of het afzien van het verdere vervoer.

Leen Menken behoudt zich tevens het recht om het vervoer te weigeren of op te schorten van die goederen:
(a)          waarvoor de gegevens van de opdrachtgever of de geadresseerde niet duidelijk zouden zijn vermeld;
(b)          waarvan, volgens Leen Menken, de beschrijving, classificatie, markering, labeling en/of verpakking niet aangepast zouden zijn aan het vervoer;
(c)           die niet vergezeld zouden zijn van de nodige documenten of die de veiligheid van haar werknemers, agenten en onderaannemers, of van haar vervoermiddelen en installaties, in gevaar zouden brengen;
(d)          die andere vervoerde goederen op welke wijze dan ook zouden kunnen bevuilen, aantasten of beschadigen;
(e)          waarvan het vervoer in strijd zou zijn met of onderworpen aan enigerlei toepasselijke reglementering of aan de bovengenoemde beperkingen, en dit zonder dat enige aansprakelijkheid door de opdrachtgever kan worden ingeroepen.
2.8 De opdrachtgever verklaart zich akkoord dat in geval van bezorging van grote hoeveelheden pakketten er niet direct een controle door de chauffeur van Leen Menken zal plaatsvinden op de juistheid van het aantal pakketten. Het exacte aantal pakketten zal dan ook uitsluitend worden bepaald op basis van het aantal door Leen Menken gescande pakketten bij ontvangst op een van onze depots. De handtekening geldt in dat geval alleen voor het aantal gescande pakketten op ons depot. In het geval dat de chauffeur van Leen Menken het door de opdrachtgever opgegeven aantal pakketten niet kan controleren, sommige pakketten niet kan scannen omwille van de laad- of verpakkingswijze van de opdrachtgever of de terminal van de koerier niet werkt, is Leen Menken niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade voortvloeiend uit de onjuistheid of het ontbreken van de vermelding van het aantal pakketten, hun merken of nummers.

3 PRESTATIES EN VERGOEDINGEN
3.1 Tenzij anders overeengekomen, omvatten de prestaties van Leen Menken:
(a)          Het instaan voor het transport van de pakketten door vrachtvervoerders volgens de reisweg, procedure en vervoerders naar keuze van Leen Menken;
(b)          De overname, de overslag en de afgifte van pakketten;
(c)           Diverse Value-Added services zoals Inslag, Opslag, Pick & Pack, diverse checks aan de deur etc.;
(d)          De eventuele tweede aanbieding in geval van afwezigheid van de ontvanger, tenzij anders overeengekomen. Voor deze tweede aanbiedingen wordt het bezorgtarief in rekening gebracht zoals bepaald in de voorwaarden van de offerte;
(e)          De afhandeling van de retourbezorging naar de opdrachtgever van onbestelbare of door de geadresseerde geweigerde pakketten. Voor deze retourbezorgingen kan een toeslag in rekening gebracht worden zoals bepaald in de voorwaarden van de offerte;
(f)           Leen Menken zal het transport van de pakketten uitvoeren volgens haar eigen methodes en organisatie. Dit impliceert onder meer dat het vervoer samen met pakketten van andere opdrachtgevers kan gebeuren, of door gehele of gedeeltelijke tussenkomst van agenten of onderaannemers;

Leen Menken heeft het recht het pakket af te geven aan een persoon die zich bevindt op het adres van bestemming (of, inzake bezorging aan particulieren – tenzij de opdrachtgever zich hiertegen verzet- bij afwezigheid op het adres van bestemming, aan een buur, mits bericht in de brievenbus op het adres van de geadresseerde) en bereid is het pakket in ontvangst te nemen. De chauffeur noteert bij de handtekening voor ontvangst elektronisch de identiteit van de ontvanger op basis van diens verklaring. Leen Menken heeft het recht om gebruik te maken van een elektronisch systeem om een bewijs van bezorging beschikbaar te stellen. De eventuele digitale of gedigitaliseerde handtekening van de geadresseerde evenals de reproductie ervan vormt het bewijs van de bezorging van het pakket en de partijen kennen aan deze handtekening identieke juridische waarde toe als aan een traditionele handtekening op papier.
3.2 Leen Menken behoudt zich het recht om niet tijdig geannuleerde bezorgingen door de opdrachtgever te factureren. Deze annulering dient via e-mail of via sFTP te gebeuren.
3.3 Leen Menken is bij de uitvoering van haar activiteiten gerechtigd persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te bewerken. Hierbij zal Leen Menken het volgende in acht nemen:
(a)          De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de verwerkersovereenkomst, te vinden op https://www.leenmenken.nl/contact/verwerkersovereenkomst , waarvan hij kennis heeft genomen en alle bedingen van heeft aanvaard. Elke herziening is bindend voor de opdrachtgever;
(b)          Leen Menken zal aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde strikt geheimhouden. – Opslag van persoonsgegevens is slechts toegestaan voor zover nodig voor de uitvoering van haar activiteiten;
(c)           Leen Menken behoudt het recht om deze gegevens te gebruiken voor het versturen van een Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek/enquête aan de klant van de opdrachtgever. Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van goedkeuring van haar klanten ;
(d)          Partijen komen overeen dat Leen Menken ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de AVG is.
3.4 Voor haar prestaties ontvangt Leen Menken de volgende vergoedingen en/of betalingen:
(a)          Het bedrag van de vergoeding zoals deze blijkt uit de door Leen Menken aan de opdrachtgever meegedeelde tarieven, met dien verstande dat in geval van wijziging van de tarieven de laatst door Leen Menken meegedeelde tarieven gelden;
(b)          In geval van overschrijding van de gewichts-, lengte- en/of omtrekvoorwaarden: het supplementair bedrag bepaald in de voorwaarden van de offerte;
(c)           De terugbetaling van de door Leen Menken voorgeschoten kosten (vb. in geval van inklaring, douanerechten en accijnzen, enz.);
(d)          Eventuele andere kosten of vergoedingen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 2.7.
3.5 De door Leen Menken meegedeelde tarieven omvatten geen rechten, bijdragen, of verschuldigde belastingen in toepassing van enige fiscale, douane- of andere reglementering die van toepassing zou kunnen zijn in het land van oorsprong, een transitland of het land van aankomst. Elk aldus verschuldigd bedrag blijft ten laste van de opdrachtgever. De BTW is evenmin inbegrepen in de door Leen Menken meegedeelde tarieven.
3.6 Aan de hand van de jaarlijkse NEA- kostenraming betreffende ‘binnenlandse wegvervoer fijnmazige distributie collo’, behoudt Leen Menken zich het recht de tarieven, zoals vermeld in de voorwaarden van de offerte, aan te passen. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de werkelijke prijsontwikkeling significant afwijkt van datgene wat aanvankelijk door de NEA werd voorspeld, kan een dergelijke kostenstijging aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Indien de dieselprijzen zich sneller ontwikkelen dan de NEA heeft voorspeld, behoudt Leen Menken zich het recht een tariefcorrectie toe te passen conform het aandeel van de dieselprijs in de NEA index.

4 BEWIJS VAN BEZORGING
4.1 De bewijzen van bezorging van pakketten zijn online beschikbaar via de Track & Trace gegevens van elke bezorging. Leen Menken is niet verplicht om de bewijzen van bezorging langer dan 1 jaar en 6 maanden te bewaren.

5 BETALING
5.1 Het totaalbedrag dat per factuur verschuldigd is dient op een daartoe door Leen Menken aangegeven rekening te worden bijgeschreven. Een andere wijze van betaling is niet toegestaan.
5.2 Teneinde een vlotte betaling te garanderen, hanteert Leen Menken standaard automatisch Bedrijven Euro-incasso. Leen Menken is tevens gerechtigd betaling van de transportprijs te vragen bij ophaling van het pakket bij de opdrachtgever, bij gebreke waarvan Leen Menken het recht heeft om het pakket niet te aanvaarden.
5.3 Compensatie van de verschuldigde factuurbedragen met eventueel gevorderde vergoedingen wegens beschadiging of anders is in geen geval toegestaan.
5.4 Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de kosten en schadevergoedingen, dan op de intresten en dan pas op de hoofdsom.

6 WANBETALING
6.1 Bij gebreke van ontvangst van betaling binnen 7 dagen na de vervaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een wettelijke vertragingsrente van 8% per jaar vanaf de factuurdatum verschuldigd.
6.2 Het bedrag van de binnen 7 dagen na de vervaldatum onbetaald gebleven facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van €60 als vastgestelde schadevergoeding van de door Leen Menken ten gevolge van de wanbetaling geleden kosten. Reclamering leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.
6.3 Iedere factuur die niet wordt betwist binnen 14 dagen na ontvangst wordt verondersteld definitief te zijn aanvaard. Het indienen van een klacht betekent in geen geval een vrijstelling van de verplichting om de factuur te betalen.
6.4 Bovendien zal Leen Menken niet verplicht zijn verdere bezorgingen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, voordat alle vervallen facturen zijn vereffend.

7 AANSPRAKELIJKHEID – KLACHTEN
7.1 Leen Menken is slechts aansprakelijk voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van het pakket, in zoverre het verlies of de beschadiging zich voordoet tussen de aftekening voor ontvangst door de chauffeur van Leen Menken en de aftekening voor ontvangst door de geadresseerde of ontvanger van het pakket, en voor zover de schade of het verlies niet het gevolg zijn van een fout van de opdrachtgever of de geadresseerde, overmacht, willekeur, een gebrek eigen aan het voorwerp of onvoldoende verpakking, en voor zover de aansprakelijkheid van Leen Menken niet wordt uitgesloten overeenkomstig deze algemene voorwaarden. De (niet-) zichtbare schade of gedeeltelijk verlies dient binnen Leen Menken veroorzaakt te zijn. Bij zichtbare schade zijn foto’s van de schade verplicht. De opdrachtgever moet bewijzen dat het verlies of de beschadiging van het pakket tijdens de aansprakelijkheidsperiode van Leen Menken is opgetreden en bij het aanvaarden door de geadresseerde of ontvanger reeds bestond. Leen Menken zal haar beslissing waarbij zij haar aansprakelijkheid afwijst dan wel aanvaardt, te kennen geven aan de opdrachtgever.
7.2 Bezorgtijden zijn steeds indicatief, houden geen rekening met eventuele douaneformaliteiten en houden nooit enige resultaatsverbintenis in vanwege Leen Menken, tenzij anders vermeld. Bij het maken van rapportages houdt Leen Menken een marge aan van 15 minuten vóór of 15 minuten ná het bezorgvenster dat is gekozen voor elke bezorging afzonderlijk, om het pakket te bezorgen. Wanneer een bezorging binnen het bezorgvenster of deze marge bezorgd wordt, geldt deze als succesvol uitgevoerd.
7.3 Leen Menken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van pakketten die voortvloeien uit voor Leen Menken van buiten komende omstandigheden. Tot deze omstandigheden behoort overmacht zoals, niet limitatief: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, mist, code rood, pandemie, oorlog, vliegrampen of embargo’s, rellen en civiele onrust, acties binnen een bedrijfstak.
7.4 Voor het overige zijn de artikels 17 tot 23, 25 en 27 tot 30 van het CMR Verdrag van toepassing.
7.5 De door Leen Menken te betalen schadevergoeding wegens verlies of beschadiging wordt bepaald overeenkomstig de regels van het CMR verdrag, met dien verstande dat deze nooit meer kan bedragen dan het verzekerd bedrag, tenzij anders overeengekomen. Vermelding van waarde op de vrachtbrief of van het bedrag van een bijzonder belang, zoals bedoeld in artikel 24, respectievelijk 26 van het CMR-Verdrag is niet toegestaan en wordt in voorkomend geval voor niet geschreven gehouden.
7.6 Leen Menken is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van:
(a)          pakketten die de gewichts- en/of afmetingsvoorschriften zoals bepaald in artikel 2.7 overschrijden;
(b)          pakketten die niet aan de verpakkingsvoorschriften zoals bepaald in artikel 2.4 beantwoorden;
(c)           pakketten waarvan de inhoud niet toegelaten is overeenkomstig artikel 2.5;
(d)          pakketten zonder Leen Menken label of vrachtbrief of in geval van afwezigheid, ontoereikendheid, onnauwkeurigheid of onwettigheid van de in deze algemene voorwaarde opgesomde inlichtingen.
7.7 Leen Menken kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor niet rechtstreekse verliezen, schade of incidenten (ongeacht of die te wijten zijn aan haar nalatigheid of andere tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen) die het gevolg zijn van het verlies, beschadiging of vertraging van een bezorging.

8 FORECASTING
8.1 Wanneer Opdrachtgever verwacht een minimaal volume te hebben van 50 zendingen per dag, of 250 zendingen per week, dient er een forecast aangeleverd te worden zoals bepaald in de volgende artikelen.
8.2  Vanuit een tijdig (ten laatste 5 kalenderdagen voor de start van week 1) door Opdrachtgever aan te leveren forecast op dagbasis voor het aantal verwachte zendingen, zal door de Dienstverlener invulling worden gegeven aan de bezorgcapaciteit voor de betreffende dagen. De eerste week van de forecast over een periode van 4 weken is de definitieve forecast, waarbij de aantallen van de betreffende dag niet meer dan 20% mag variëren ten opzichte van het geforecaste dag aantallen. De overige 3 weken in de forecast zijn slechts indicatief, maar mogen wekelijks met maximaal 25% naar boven of naar beneden aangepast worden. De forecasts zijn gespecificeerd per dag. De feitelijk aangeleverde zendingen in de actuele week (week 0) zullen niet meer bedragen dan 120% en niet minder dan 80% van de forecast voor die dag.
8.3 Tevens zullen minimaal vier weken voorafgaand aan verwachte piekweken en -dagen tussen partijen aanvullende schriftelijke afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal te versturen zendingen voor die betreffende dagen /  weken. Nadere invulling hiervan zal in detail worden uitgewerkt bij het maken van de operationele afspraken over de verdere inrichting van de dagelijkse samenwerking.
8.4 Indien en voor zover vanaf 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst het aantal adressen < 80% is van de overeengekomen forecast per dag (cijfers Opdrachtgever), zal Opdrachtgever per zending (< 80%) een compensatie aan Dienstverlener betalen. Dienstverlener zal dit maandelijks achteraf factureren (indien van toepassing), waarbij de compensatie per zending is gebaseerd op 75% van het gemiddelde zendingstarief in die betreffende maand. Indien en voor zover vanaf 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst het aantal adressen > 120% is van de overeengekomen forecast per dag (cijfers Opdrachtgever), behoudt Dienstverlener zich het recht voor om de extra zendingen te weigeren of te korten op het overeengekomen volume van de volgende uitleverdag.

9 CONTRACTDUUR EN OPZEGTERMIJN
9.1 De initiële contractduur bedraagt twee jaar, dat daarna stilzwijgend wordt verlengd met telkens één jaar. De initiële duur van deze overeenkomst en elk van zijn ‘individuele service beschrijvingen’ is twee jaar en vangt aan op de eerste maand volgend op de ondertekening van de overeenkomst. Daarna wordt de overeenkomst en/of de ‘individuele services’ automatisch verlengd met één jaar, behalve als ze beëindigd wordt door één van de partijen middels een aangetekend schrijven drie maanden voor de beëindigding van de overeenkomst of een ‘individuele service’. Minstens één keer per jaar zal er een meeting plaatsvinden om de afspraken die in de overeenkomst staan te evalueren. Omdat individuele services invloed/ effect kunnen hebben op/met andere diensten als één er van wordt beëindigd, verklaart de opdrachtgever zich akkoord dat dit mogelijk prijsconsequenties kan hebben voor de desbetreffende overblijvende services. Als de overeenkomst in zijn totaliteit wordt beëindigd, eindigen per definitie alle individuele services in deze overeenkomst.
9.2 Elke partij heeft het recht de overeenkomst of een individuele service te beëindigen volgens artikel 9.1. Niettegenstaande de opzegging op elk moment kan gedaan worden, zal de opzeggende partij de redenen aangeven waarom hij de samenwerking voor het verstrijken van de van de contracttermijn wil stopzetten. Het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst kan alleen in geval van ernstige redenen. Opzeggen is dus mogelijk in volgende gevallen:
(a)          Als de andere partij het nalaat of faalt in 1.) het verstrekken van de nodige informatie of/en 2.) het aanreiken van structurele oplossingen binnen de 10 dagen nadat het probleem door de andere partij schriftelijk werd aangekaart;
(b)          Als door veranderende omstandigheden in alle redelijkheid de geboden service door Leen Menken niet meer kan worden voorgezet. Zoals het in zijn geheel stopzetten van (een deel van) de service of als de opgegeven tarieven ontegenzeggelijk te kort schieten om de service voort te zetten;
(c)           Vermoedelijk faillissement van de andere partij of omwille van structurele betalingsproblemen of
(d)          achterstanden na herhaaldelijke aanmaningen.

10 VERZEKERING EN PANDRECHT
10.1 Voor elk pakket dat door Leen Menken wordt aangenomen is Leen Menken verzekerd voor haar aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 7.
10.2 Elk pakket is standaard verzekerd voor maximaal € 70,- per pakket, afhankelijk van de inkoopwaarde van het product. Indien de inkoopwaarde niet kan worden aangetoond door de afzender is het pakket verzekerd voor maximaal 50% van de verkoopwaarde. Tenzij anders overeengekomen in de offerte.
10.3 Het is mogelijk om de verzekering per pakket te verhogen of te verlagen. Tarieven hiervoor zijn terug te vinden in de voorwaarden van de offerte en kunnen per bezorging verschillen. Dit kan bij het aanmelden van een bezorging worden aangegeven.
10.4 Indien geen verhoogde aansprakelijkheid is opgenomen, is de aansprakelijkheid van Leen Menken beperkt tot de limiet van artikel 13 van de Algemene Vervoerscondities (AVC) en artikel 23 van de CMR condities.
10.5 Leen Menken heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens het contract en huidige algemene voorwaarden ten aanzien van de opdrachtgever toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als pand te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de opdrachtgever gehouden is.
10.6 In zoverre het pand- of retentierecht het wettelijke pand- of retentierecht zou overtreffen, is het beperkt tot die goederen en waarden die eigendom zijn van de opdrachtgever. 9.3 De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Leen Menken zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.

11 VERJARING
11.1 Alle aanspraken van de opdrachtgever uit om het even welke rechtsgrond verjaren na verloop van één jaar. In geval van volledig verlies neemt de verjaringstermijn een aanvang op de dag van de overname van het pakket door Leen Menken. In geval van gedeeltelijk verlies of van zichtbare schade neemt de verjaringstermijn een aanvang op de dag van bezorging van het pakket bij de ontvanger.
11.2 Verjaarde aanspraken kunnen niet via een tegeneis of exceptie worden verhaald.

12 DEELBAARHEID
12.1 De nietigverklaring of krachteloosheid van een of meerdere clausules van de onderhavige algemene voorwaarden hebben geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules.

13 TOEPASSELIJK RECHT–BEVOEGDE RECHTBANK
13.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Leen Menken en de opdrachtgever.
13.2 De Rechtbank te Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen m.b.t. alle diensten verricht door Leen Menken.